Quality of Service, huishoudhulp met dienstencheques - Poetsen, strijken, koken en ramen wassen - Antwerpen

Quality of Service bvba
Quellinstraat 51
2018 Antwerpen
Tel.: 03 284 04 02
Gsm: 0485 816 960
info@qualityofservice.be
 
Ondern. nr: BE0829.425.521
Erkenningsnummer: 04787
 
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag
9u30 tot 12u30
13u00 tot 17u00

Copyright - Disclaimer


1. Inleiding
Quality of Service, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Jan Moorkensstraat 97-101 met ondernemingsnummer 0829.425.521, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens verwerkt in het kader van haar dienstverlening van professionele huishoudhulp met dienstencheques.

Quality of Service hecht belang aan uw privacy, wenst persoonsgegevens op een correcte manier te verwerken, en dit in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het doel van de privacyverklaring is om u te informeren over de wijze van verwerking.

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

2. Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Quality of Service verwerkt persoonsgegevens van die personen met wie we een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben of gehad hebben of wensen te hebben, zoals:
 • Klanten die beroep doen op huishoudhulp.
 • Personen die interesse tonen in onze producten en/of diensten, en/of een product of dienst aankopen.
 • Leveranciers en dienstverleners waar we mee samenwerken, en/of de natuurlijke personen die hen vertegenwoordigen.

3. Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Quality of Service verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om haar belangrijkste opdrachten en doelstellingen te realiseren, namelijk:
 • klantenadministratie
 • facturatie
 • naleving van de vergunningsvoorwaarden voor dienstencheques activiteiten
 • naleving van de subsidievoorwaarden
 • ontwikkeling van het beleid
 • verzekeringsredenen
 • en in het algemeen het beheer van de onderneming.

Quality of Service past geen automatische besluitvorming toe.

4. Op welke rechtsgrond verwerken we persoonsgegevens?
Quality of Service verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
 • klantenovereenkomsten.
 • dienstverleningsovereenkomsten, bv. met leveranciers van Quality of Service.
 • wettelijke verplichtingen.
 • gerechtvaardigd belang van Quality of Service om persoonsgegevens te verwerken.

Zonder verwerking van persoonsgegevens kan een klantenovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst niet worden uitgevoerd.

5. Welke persoonsgegevens verwerken we?
Quality of Service verwerkt de volgende persoonsgegevens:
 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • rijksregisternummer
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • gezinssamenstelling
 • bankrekeningnummer
 • een aantal mogelijke bijkomstige gegevens, zoals bv. gezinssamenstelling

6. Van wie ontvangen we persoonsgegevens?
Uw gegevens komen voornamelijk van:
 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt.
 • Sodexo, het uitgiftebedrijf van de dienstencheques.

7. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij hechten belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens, en aan de vertrouwelijke behandeling ervan.

Alle medewerkers van Quality of Service die persoonsgegevens behandelen hebben een vertrouwelijkheidsverplichting ondertekend. Zij mogen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor het vervullen van hun opdracht, en zijn gehouden tot een strikte discretie, alsook de naleving van alle technische voorschriften, waaronder de veiligheid van de systemen. Zij verwerken enkel persoonsgegevens op instructie van de werkgever.

Quality of Service neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen, en om te vermijden dat deze gewijzigd of vernietigd worden.

8. Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?
Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan:
 • uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen)
 • aan het uitgiftebedrijf van dienstencheques, hetgeen momenteel Sodexo is
 • aan onze verzekeraar in het kader van een schadegeval
 • onze dienstverleners, indien strikt noodzakelijk

9. Wie zijn onze onderaannemers?
Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doet Quality of Service een beroep op gespecialiseerde derden (verwerkers). Zij voeren dan verwerkingen uit in opdracht van Quality of Service:
 • HR dienstverleners
 • IT ondersteuning
 • verzekeraars
 • boekhoudkundige ondersteuning

Quality of Service ziet erop toe dat deze verwerkers enkel persoonsgegevens ontvangen en gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun takenpakket, en dat zij zich ertoe verbinden dat alles veilig en vertrouwelijk verloopt.

10. Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?
Neen.

11. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving, en zolang als nodig om ons in rechte te kunnen verweren bij een eventuele betwisting. Dit is in elk geval 10 jaar na beŽindiging van de samenwerking.

12. Wat zijn uw privacyrechten?
Wanneer uw persoonsgegevens het voorwerp uitmaken van een verwerking, kan u verschillende rechten uitoefenen.

U heeft recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens (onder voorbehoud van punt 11). U kan teven bezwaar maken tegen verwerking, op voorwaarde uiteraard dat de verwerking de samenwerking/uitvoering van een overeenkomst niet hindert of onmogelijk maakt. U heeft ook het recht om uw gegevens over te dragen.

U kan voor alle vragen Quality of Service bereiken op onderstaande contactgegevens.

13. Hoe oefent u in de praktijk uw privacyrechten uit?
Voor vragen en eventuele klachten kan u steeds terecht bij info@qualityofservice.be.

U kan ook steeds gerecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.